Àrea d’Indústria

Per mantenir-lo al dia dels canvis que afecten el seu sector

Kripton S.L.U. l’informarà permanentment sobre totes les normatives que afecten la seva empresa, ja siguin d’àmbit estatal, autonòmic o local.

Des de l’Àrea d’Indústria i serveis tècnics oferim:

  • Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. Tramitació de la documentació tècnica necessària davant els ajuntaments. Col·laboració amb enginyers i arquitectes especialitzats en tots els sectors de l’activitat econòmica.
  • APPCC. Assessorament, si cal, en la implantació d’aquest sistema de control de la qualitat.
  • Documentació administrativa. Preparació de qualsevol tipus de documentació per presentar a les administracions per mantenir les empreses correctament legalitzades.
  • Modificació de les instal·lacions: adequació de locals comercials o industrials per a quaselvol tipus d’activitat
  • Tramitació de la Declaració Censal 036, 037 i IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) d’inici, variació o cessament d’activitat davant l’administració d’Hisenda corresponent
  • Tramitació del Certificat Electrònic per a la realització per Internet de tràmits i actuacions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social
  • Estudis per reduir el consum energètic de les empreses
  • ISO. Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • Implantació de les mesures i controls adients per al compliment de la Llei de Protecció de Dades, d’acord amb allò que estipula la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre (LOPD)